Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkisi

Mehmet Aytekin, Adem Ruhan Sönmez
1.788 649

Öz


Bu çalışmada; Türkiye’de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da işlem gören işletmelerin 2010-2014 yıllarına ait mali tablo ve faaliyet raporlarından elde edilen veriler yardımı ile kurumsal yönetim uygulamaları ile işletme performansına arasındaki ilişkiler, panel veri seti kullanılarak regresyon analizi ile incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada; yönetim kurulunda yer alan üye sayısı, bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yönetim kurulu üye sayısına oranı, kurumsal yatırımcı payı, yabancı yatırımcı payı, nitelikli pay sahipliği oranı, halka açıklık oranı ile işletme performans arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; kurumsal yatırımcı payı, yabancı yatırımcı payı ve halka arz oranı ile aktif karlılık arasında ve yönetim kurulu üye sayısı, yabancı yatırımcı payı, nitelikli pay sahipliği oranı ile öz sermaye karlılığı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Fakat diğer değişkenler ile işletme performansı arasında bir ilişki tespit edilememiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Arıkboğa, F. Ş. ve Menteş A. (2009). Türkiye’de kurumsal yönetişim iklimi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 59(2), 85-120.

Arora, A. ve Sharma, C. (2015). Impact of firm performance on board characteristics: empiricial evidence from İndia. IIM Kozhikode Society & Management Review, 4(1), 53-70.

Ahmed, E. ve Hamdan, A. (2015). The impact of corporate governance on firm performance: evidence from Bahrain Bourse. International Management Review, 11(2), 21-37.

Bauer, R., Frijns, B., Otten, R., ve Tourani-Rad, A. (2008). The impact of corporate governance on corporate performance: Evidence from Japan. Pacific Basin Finance Journal, 16, 236-251.

Das, A., ve Dey, S. (2016). Role of corporate governance on firm performance: a study on large Indian corporations after implementation of Companies’ Act 2013. Asian Journal of Business Ethics, 5(1), 1-16.

Eroğlu, C. A. (2003). Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde kamunun aydınlatılması. Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü.

Ferrer, R. C., ve Banderlipe, R. S. (2012). The influence of corporate board characteristics on firm performance of publiclt listed property companies in the Philippines. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 16( 4), 123-142.

Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Guo, Z., ve KGA, U. K. (2012). Corporate governance and firm performance of listed firms in Sri Lanka Procedia Social and Behavioral Sciences, 40, 664-667.

Gupta, P., ve Sharma, A. M. (2014). A study of the impact of corporate governance practices on firm performance in İndian and South Korean companies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 133, 4-11.

İşcan, Ö. F., ve Kayğın, E. (2009). Kurumsal yönetişim sürecinin gelişimi üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 213-224.

Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınevi.

Kara, E., Erdurur D., ve Karabıyık, L. (2015). Effects of corporate governance level on the financial performance of companies: a research on bıst corporate governance ındex (XKURY). Ege Akademik Bakış, 15(2), 265-274.

Li, Y., Armstrong, A. ve Clarke, A. (2014).The relationship between corporate governance and financial performance of small corporations in Australia. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, 9(2), 25-39.

Mashayekhi, B., ve Bazazb, M. S. (2008).Corporate governance and firm performance in İran.Journal of Contemporary Accounting and Economics, 4(2), 156-172.

Mollah, A. S. (2007). Ownershıp structure, corporate governance, and firm's performance in emerging markets: evidence from Bangladesh. The International Journal of Finance, 19(1), 4315-4333.

Omran, M. M., Bolbol, A. ve Fatheldin, A. (2008). Corporate governance and firm performance in arab equity markets: does ownership concentration matter?. International Review of Law and Economics, 28, 32-45.

Shahzad F., Ahmed, N., Fareed, Z., Zulfiqar, B., ve Naeem, F. (2015). Corporate governance impact on firm performance: evidence from cement industry of Pakistan. European Researcher, 90(1), 37-47.

Subramanian, S. (2015). Corporate governance, institutional ownership and firm performance in İndian state-owned enterprises.Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 11(2), 117-127.

Tatoğlu, F. Y. (2012). Panel veri ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayınevi.

Ueng, C. J. (2015). The analysis of corporate governance policy and corporate financial performance. Journal of Economics and Finance, 40(2), 1-10.

Yiğit, İ. (2014). Ownership structure, executive structure and firm performance: evidence from Turkey. Marmara Üniversitesi İ.B.B. Dergisi, 36(2), 349-364.

Zheka V. (2005). Corporate governance, ownership structure and corporate efficiency: the case of ukraine. Managerial and Decision Economics, 26, 451-460. [Çevrim İçi: http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/panel.htm#choice]Erişim Tarihi: 16 Şubat 2016.