Kredi Temerrüt Takası ile Menkul Kıymetler Borsası Arasındaki İlişki-Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları

Gülden Kadooğlu Aydın, Adalet Hazar, İbrahim Çütcü
2.144 798

Öz


Ülke riskinin bir göstergesi olarak kullanılan ve diğer risk göstergelerine göre daha doğru sonuçlar sunan kredi temerrüt swapları (CDS), alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi/ödeyememesi riskinden kendisini korumak için başka bir ifadeyle alacağını garanti etmek üzere yaptırdığı sigorta işlemi olarak düşünülebilir. Çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan on ülkeye ait CDS primleri ile borsa kapanış endeksleri arasındaki etkileşim incelenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde, kredi türev piyasaları ve temerrüt swaplarına teorik ve kavramsal olarak yer verilmiş olup analiz kısmında Regresyon Eğrisi Tahmini Modelleri kullanılarak verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz bulgularına göre değişkenler arasında İrlanda 0,90 R2 değeri ile en güçlü ilişkiye sahipken Şili, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde değişkenler arasındaki R2 değerinin 0,10’un altında olduğu tespit edilmiştir.

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Balı, S. ve Yılmaz, Z. (2012). Kredi temerrüt takası marjları ile İMKB endeksi arasındaki ilişki. 16. Finans Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 83-104.

Benkert, C. (2004). Explaining credit default swap premia. Journal of Future Markets, 24, 71-92.

Chacko, G., Sjöman, A., Motohashi, H. & Dessain, V. (2006). Credit derivatives: A premier on credit risk. modelling and instruments. New Jersey: Wharton School Publishing.

Chan-Lau, J. A. (2003). Anticipating Credit Events Using Credit Default Swaps, With An Application to Sovereign Debt Crises. IMF Working Paper, WP/03/106.

Ersan, İ. ve Günay, S. (2009). Kredi Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları (Cdss) ve Kapatma Davasının Türkiye Riski Üzerine Etkisine Dair Bir Uygulama. Bankacılar Dergisi, 20 (71): 3-23.

Erstebank (2004). Credit derivatives report: Focus On CDS. Erstebank Research Report, September, London.

Fontana, A. ve Scheicher, M. (2010). An analysis of Euro area sovereign cds and their relation with governmentbonds. European Central Bank (ECB) Working Paper Series No.1271.

Fraser, B. & Xie, S. (1999), JP Morgan guide to credit derivative. New York: Risk Metrics Group.

Fung, H. G., Sierra, G. E., Yau, J., & Zhang, G. (2008). Are the Us stock market and credit default swap market related? evidence from the cdx indices. The Journal of Alternative Investments, 11(1), 43-61.

Gujarate, D.N. ve Porter D.C (2012). Temel Ekonometri. İstanbul: Literatür Yayınları.

Hassan, M. K., Ngow, T. S., Yu, J. S., & Hassan, A. (2013). Determinants Of Credit Default Swaps Spreads İn European And Asian Markets. Journal of Derivatives& Hedge Funds, 19(4), 295-310.

Hull, John C. 2012. Options, futures and other derivatives. United Kingdom: Pearson Education Limited.

Karabıyık, L. ve Anbar, A. (2006). Kredi temerrüt swapları ve kredi temerrüt swaplarının fiyatlandırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31: s.48-58

Keten, M., Başarır, Ç. ve Kılıç, Y. (2013). Kredi temerrüt takası ile makroekonomik ve finansal değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. 17. Finans Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 377-386

Koy, A. (2014). Kredi temerrüt swapları ve tahvil primleri üzerine ampirik bir çalışma. International Review of Economicsand Management, 2(2): 63-79.

Mcdonald, R. L. (2006). DerivativesMarkets, Second Edition, United Kingtom: PearsonEducation

Middleton, R. (2009). Credit swaps and counter party risk: beware what lies beneath. http://seekingalpha.com/article/77268-credit-default-swaps-and-counterpartyrisk- beware-what-lies-beneath (erişim: 12.06.2016).

Mora, N. (2005). Sovereign credit ratings: guilty beyond reasonable doubt?. American University of BeirutInstitute of Financial Economics Lecture and WorkingPaper Series No.1.

Neal, R.S. (1996). Credit derivatives: newfinancial Instruments for controllingcredit risk. Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Second Quarter, 15-27.

Ranciere, R. G. (2002). Credit derivatives in emerging markets, IMF Policy Discussion Paper.

Seyidoğlu, H. (2001). Uluslararası İktisat. 14. Baskı. İstanbul: Güzem Yayınları.

Soultanaeva, A. (2008). Impact of political news on the baltic state stock markets. Umea Economic Studies, No.735.

Tatlıdil, H. ve Bursa, N. (2011). Kredi temerrüt takası ve risk yönetimi. İktisat ve Toplum Dergisi, 12, 58-65.

Tözüm, H. (2009).Kredi Türevleri Uygulamada CDS’ler. Ankara: Dumat Ofset Matbaacılık

Yenice, S. ve Hazar, A. (2015). A study for the interaction between risk premiums and stock Exchange in developing countries. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(2): 135-151.