TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

Zeynep Köse
1.822 781

Öz


Önemli makro ekonomik değişkenlerden olan ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ülkenin genel ekonomik seyrinin değerlendirilmesinde esas alınacak önemli değişkenlerdir. İktisat literatüründe belirtilen değişkenler arasındaki ilişki çalışılan temel konulardan birisidir. Ekonomik büyüme, tüketim, üretim, kişi başına düşen milli gelir gibi önemli değişkenler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ekonomik büyüme oldukça büyük önem arz etmektedir. İşsizlik, ekonomik büyümeyi etkileyen, enflasyona neden olan önemli bir değişkendir. Bu değişkenlerin birbiri ile olan ilişkisinin saptanması uygulanacak ekonomi politikalarına yön vermesi açısından önemlidir.

Bu çalışmada 2003:03- 2014:04 dönemleri arasında Türkiye’de ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişki ve ilişkinin yönü Granger Nedensellik Analizi, Regresyon Analizi ve ADF Birim Kök Testi kullanılarak analiz edilmiştir.  Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; enflasyon ile işsizlik arasında karşılıklı, negatif ilişki vardır. Enflasyondaki % 1’lik değişim işsizliği % 0, 001 azalttığı saptanmıştır. İşsizlik % 1 oranında değişirse enflasyon % 0,003 azalır. GSYİH’daki % 1’lik değişim işsizliği %0,003 azaltmaktadır. İşsizlik  % 1 oranında değişirse, ekonomik büyüme %0,007 azalır ve enflasyondaki % 1’lik değişim GSYİH’yı % 0,001 arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Enflasyon, Granger ve ADF Testi.

JEL Kodları: E01, E20,  E31

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akyıldız, H., Hatırlı, S.A. ve Altuntepe, N. (2012). İktisada giriş (2. baskı). Alter Yayıncılık.

Alpaydın, Y., Tunalı H., (2011). 2000 sonrası türkiye iktisadının değişimi. İstanbul: İstanbul Matbaacılık.

Altay, B., Tuğcu, C.T. ve Topcu, M. (2011). İşsizlik ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisi: G8 ülkeleri örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2).

Aykırı M. (2008). Ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama (1980-2005). Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Barro R., (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 104, 407–433.

Berber M. ve Artan S. (2004). Türkiye’de enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi: Teori, literatür ve uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4), 103-117.

Berentson A., Menzio G. & Wright R., (2011). Inflation and unemployment in the long run. American Economic Review, 101, 371-398.

Chicheke A. (2009). Monetary policy, inflation, unemployment and the philips curve in south africa. Department of Economic Faculty of Management and Commerce University of Fort Hare, 74-96.

Çelik, İ. (2012). Vadeli işlem piyasasında fiyat keşfi: İzmir vadeli işlem ve opsiyon borsasında ampirik bir uygulama. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları.

Çoban, Y. (2000). Türkiye ekonomisi (2. Baskı). İkinci Sayfa Yayın Dağıtım..

Dunn R. M. (2007). Inflation and unemployment in EMU and the united states. EU Center of Excellence, 1-6.

Eğilmez, M. (2014). Türkiye Ekonomisinin Görünümü. Erişim Tarihi: 23.02.2016.

[Çevrim-içi: http://www.mahfiegilmez.com/2014/01/turkiye-ekonomisinin-gorunumu.html],

Eroğlu Ö. (2002). Türkiye ekonomisi. Isparta: Bilim Kitabevi.

Fernandez Valvodinos C. G. (2003). Inflation and economic growth in the long-run. Economic Letters, 80, 167-173.

Karaca O. (2003). Türkiye’de enflasyon ve büyüme ilişkisi: Zaman serisi analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255.

Karluk S.R. (2004). Türkiye ekonomisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Korkmaz A. ve Çoban O. (2006). Emek piyasasında asgari ücret, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkilerin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği (1969-2006). Maliye Dergisi,151, 16-21.

Neonidis K. C. & Savva C. (2012). Macroeconomic uncertainty, inflation and growth: Regime- dependent effects in the G7. Journal of Macroeconomics, 1-12.

Orhan O.Z. ve Erdoğan S. (2010). Genel ekonomi (2. Baskı). İstanbul: Umuttepe Yayınları.

Özsoylu A. F. (2011). Türkiye ekonomisi. Karahan Kitabevi.

Parasız İ. (1997). Modern Büyüme Teorileri. Ezgi Kitabevi.

Rousseau P.L. & Watchel P. (2002). Inflation thresholds and the finance – growth nexus. Journal of International Money and Finance, 21, 777-793.

Sezen, G., Urun E. ve Üstünışık, A.A. (2010). Philips eğrisinin dönemsel analizler ile türkiye ekonomisine uygulanabilirliği, 13. İktisat Öğrencileri Kongresi, İzmir.

Şahin H., (2007). Türkiye ekonomisi (9. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.

Tarı, R. (2011). Ekonometri (7. Baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2014). Eylül Ayı Beklenti Anketi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),[Çevrim-içi: www.tcmb.gov.tr], Erişim Tarihi: 20.02.2016.

Ülgen G. (2010). İktisat bilimine giriş (4. Baskı). İstanbul: Der Yayıncılık.

Ünsal E.M. (2007). İktisadi bşüyüme. Ankara: İmaj Yayınevi.

Ünsal E.M. (2007). Mikro iktisat (7. Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi.

Walterkirshen E.(1999). The eelationship between growth, employement and unemployement in EU. Austrian Institute of Economic Research, 1-9.

Yeldam, E. (2005). Türkiye ekonomisinde dış açık sorunu ve yapısal nedenleri. Çalışma ve Toplum, 2005/2004.

Yıldırım K., Karaman D. ve Taşdemir M. (2010). Makro Ekonomi (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, G. Ö. (2005). Türkiye ekonomisinde büyüme ile işsizlik oranları arasındaki nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, 11-29.

Yüceol, H.M. Türkiye ekonomisi üzerine genel bir değerlendirme 2014 yılı ve sonrası. [Çevrim-içi: http://www.toprakisveren.org.tr/2014-103-huseyinyuceol.pdf], Erişim Tarihi, 07.04.2016).