İKİ KARİYERLİ AİLE ÇALIŞANLARINDA İŞ VE YAŞAM TATMİNİ

İbrahim Sani Mert, Mustafa Bekmezci
1.970 731

Öz


Son yıllarda yaşanan hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak, iş dünyasının ve aile yaşamının doğası önemli ölçüde değişmiştir. Bu gelişmelerden bir tanesi, iş dünyasında kadınların sayısında görülen artıştır. Bu artışın sonucu olarak, eşlerin her ikisinin de çalışmasını ifade eden  “iki kariyerli aile” üzerinde yapılan araştırmalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Yapılan bu çalışmada da iki kariyerli ailelerin iş ve yaşam tatminleri incelenmiştir. Bu kapsamda; cinsiyet, aynı iş yerinde çalışma durumu, ebeveynlerle aynı şehirde ikamet edip etmeme, kamu ve özel sektörde çalışma ve çalışılan departmanın iki kariyerli ailelerin iş ve yaşam tatmini üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Evli ve iki kariyerli 179 çalışan üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen bulgulara göre eşleri ile aynı iş yerinde çalışan kadın çalışanların aynı durumdaki erkeklere göre daha yüksek bir iş tatminine sahip olduğu ve sadece eş ebeveyniyle aynı şehirde ikamet eden çalışanların kendi ebeveynleriyle aynı ilde ikamet eden çalışanlara göre daha yüksek bir iş tatminine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İki Kariyerli Aileler, İş Tatmini, Yaşam Tatmini.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Acar, A.C. (1994). İki kariyerli aileler ve işletmeler. Yönetim, 17, 21-29.

Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe işgören iş tatminini etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İİBF Dergisi, 4, 1-25.

Allen, T.D., Herst, D.E.L., Bruck,C.S. & Sutton, M. (2000). Consequences associated with work to family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 278-308.

Bekmezci, M. ve Mert, İ.S. (2013). Yaşam tatmini ölçeğinin türkçede geçerlilik ve güvenirlilik Çalışması. 1. Örgütsel Davranış Kongresi, 420-428.

Benin, M.H. & Nienstedt, B.C. (1985). Happiness in single and dual-earner families: The effects of marital happiness, job satisfaction, and life cycle. journal of marriage and family, 47, 975-984.

Bhowon, U. (2013). Role salience, work-family conflict and satisfaction of dual-earner couples. journal of business studies quarterly, 5(2), 78-90.

Çivitci, A. (2007). Çok boyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 51-60.

Diener Ed, Emmons, Robert A., Larsen, Randy J. & Sharon Griffin (1985). The Satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E. & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302.

Ellickson, M.C. (2002). Determinants of job satisfaction of municipal government employees. State and Local Government Review, 31(3), 343-358.

Ergin, C. (1997). Bir iş doyumu ölçümü olarak iş betimlemesi ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39), 25-36.

Eryılmaz, A., ve Öğülmüş, S. (2010). Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik modeli. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 189-203.

Gadermann, A.M., Schonert-Reichl, K.A. & Zumbo, B.D. (2010). Investigating validity evidence of the satisfaction with life scale adapted for children. Soc Indic Res, 96, 229-247.

Güvenç, B. (2010). İnsan ve kültür. İstanbul: Boyut Yay.

Haybron, D. (2007). Life satisfaction ethical reflection and the science of happiness. Journal of Happiness Studies, 8(1), 99-138.

Hewlett, S.A. & Luce, C.B. (2005). Off-ramps and on-ramps: Keeping talented women on the road to success. Harvard Business Review, 83(3), 43-54.

Hsieh, C.M. (2003). Counting importance: The case of life satisfaction and relative domain importance. Social Indicators Research, 61(2), 227-240.

Ishfaq A., Usman, A. & Rana, S.L. (2011). Jobs satisfaction mediates relationship between facets of job and citizenship behavior: a study of female employees of banking sector of Pakistan. Information Management and Business Review, 3(4), 228-234.

Iverson, R.D. & Maguire, C. (2000). The realtionship between job and life satisfaction: Evidence from a remote mining community. Human Relations. 53(6), 807-839.

İnceoğlu, M. (2004). Tutum algı iletişim. Ankara: Elips.

İşcan, Ö.F. ve Timuroğlu, M.K. (2007). Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 119-135.

Jagodzinski, W. (2010). Economic, social, and cultural determinants of life satisfaction: Are there differences between Asia and Europe?. Soc Indic Res, 97, 85-104.

Judge, T.A. & Locke, E.A. (1993). Effect of dysfunctional thought process on subjective well-being and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 78(3), 475-490.

Keklik, B. ve Çoşkun Us, N. (2013). Örgütsel adalet algılamalarının iş tatminine etkisi: Hastane çalışanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 143-161.

Lucas, R.E., Diener, E. & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 616-628.

Marques, S.C., Pais-Ribeiro, J.L. & Lopez, S.J. (2007). Validation of a Portuguese version of the students’ life satisfaction scale. Applied Research in Quality of Life, 2, 83-94.

Märtin, D. (2005). İyi, mükemmelden daha iyidir. Çev.: Akın Kanat, İzmir: İlya.

Mizrahi, R. ve Aracı, H. (2010). Kadın yöneticiler ve cam tavan sendromu üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 149-156.

Moore, T. (2009). İş: Hayatın kalbi, Çev.: Çağla Yılmaz, İstanbul: İKÜ Yayınevi.

Myers, D.G. & Diener, E. (1995), “Who is happy?. Psychological Science, 6, 10-19.

Northouse, P.G. (2014). Liderlik kuram ve uygulamaları, 6.baskıdan Çev. Ed.: Cengiz Şimşek, İstanbul: Sürat Yay.

Ozben, S. (2013). Social skills, life satisfaction and loneliness in Turkish University students. Social Behavior and Personality, 41(2), 203-214.

Özkalp, E. Ve Kırel, Ç. (2001). Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Pavot, W. & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5(2), 164-172.

Pınar, İ., Kamaşak, R. ve Bulutlar, F (2008). İş tatmini oluşturan boyutların toplam tatmin üzerindeki etkilerinin doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi üzerine Türk işletmelerinde bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 151-166.

Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2012). Örgütsel davranış. Çev.Ed.: İnci Erdem, Ankara: Nobel.

Rose, S. & Hartmann H. (2004). The Long-term gender gap. Challenge, 47(5), 30-50.

Sandberg, S. (2014). Lean in, Çev.: Zeynep Koçak Yılmaz, 7.b., İstanbul: CEO Plus Yay.

Schneider, B. & Dachler, H.P. (1978). A note on the stability of the job descriptive index. Journal of Applied Psychology, 63(5), 650-653.

Toker, B. (2007). Demografik değişkenlerin iş tatminine etkileri: İzmir’deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.

Türkçe Sözlük (1988). Türk Dil Kurumu Yayınları Nu.: 549, Ankara.

Veenhoven, R. (2000). The four qualities of life: Ordering concepts and measures of the good life. Journal of Happiness Studies, 1, 1-39.

Yang, X. & Wang, Weije (2013). Exploring the determinants of job satisfaction of civil servants in Beijing, China. Public Personnel Management, 42(4), 566-587.

Yeşil, S. ve Dereli, S.F. (2012). Örgütsel adalet ve iş tatmini üzerine bir alan çalışması. Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 105-122.

Yiğit, R., Dilmaç, B. ve Deniz, M.E. (2011). İş ve Yaşam Doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü Alan Araştırması. Polis Bilimleri Dergisi, 13(3), 1-18.