MUHASEBECİLERİN İŞ YÜKÜNÜN SEKONDER KAZANÇ ÜZERİNE ETKİLERİ

Hilmi Erdoğan Yayla, Mazlum Çelik, Ömer Yazan
1.809 428

Öz


Sekonder kazancın, yoğun iş temposu sonucu da ortaya çıkabileceği düşüncesi bu araştırmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu amaçla, işyüklerinin fazla olduğu bilinen Serbest MuhasebeciMali Müşavirlerden toplam 252 veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle iş yükü ve iş yükünü sürdürme isteği ile sekonder kazanç ölçekleri geliştirilmiştir. Daha sonra teori ve araştırma bulgularına dayanılarak geliştirilen hipotezler yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, iş yükünün sekonder kazanç ve boyutlarını (finansal sorunlarda destek, ilgi ve saygı) pozitif ve anlamlı olarak etkilediği, ilgi ve saygının iş yükünü sürdürme isteğini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği ancak, finansal sorunlara destek kazancının iş yükünü sürdürme isteği üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: sekonder kazanç, iş yükü, yapısal eşitlik modeli, sekonder kazanç ölçeği


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akgül, A. ve Çevik O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri: SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.

Arıkan, K. (2008). Türkiye’de genel tıp ve psikiyatri, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sürekli tıp eğitimi etkinlikleri. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi, 62, 117-118.

Ayboğa, H. (2003). Globalleşme sürecinde ülkemizde muhasebe mesleği ve meslek mensuplarının eğitimi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 327-359.

Aydemir, O. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunlar ve beklentiler. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, 71-84.

Bryman, A., ve Cramer, D. (1997). Quantitative data Analysis with SPSS for windows: A guide for social scientists. New York: Routledge.

Büken, N.Ö. (1997). Bir vaka özelinde canlı böbrek vericilerinin etik yönden değerlendirilmesi ve adolesan vericinin psikososyal durumu. Türkiye Klinikleri J MedEthics. 5(2), 81-7

Dansak, D.A. (1972). Secondary gain in long-term hemodialysis patients. Am J Psychiatry. 129, 128-31.

Demir, H. ve Okan, T. (2008). Etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik: Bir ölçek geliştirme denemesi. İstanbul İktisadi Enstitüsü Dergisi, 19(61), 72-90.

Den Hartog, D. N., Van Muijen, J. J. & Koopman, P. L. (1997). Transactional versus transformational leadership: An analysis of MLQ. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70, 19-34.

Dersh, J.,Polatin, P.B., Leeman, G., Gatchel, R.J. (2004). The management of secondary gain and loss in medicolegal settings: Strengths and weaknesses. Journal of Occupational Rehabilitation, 4, 267-279.

Ferguson, E. (1998). Hypochondriacal concerns, symptom reporting and secondary gain mechanisms. Br J Med Psychol, 71, 281-95.

Fisbain, D.A. (1994). Secondary gain concept. Definition, problems and its abuse in medical practice. APS Journal, 3, 264-273.

Fisbain, D.A. (1995). Secondary gain concept: A review of the scientific evidence. Clin J Pain, 11, 6-21.

Keser, A. (2006). Çağrı merkezi çalışanlarında iş yükü düzeyi ile iş doyumu ilişkisinin araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 100-119.

Kwan, O. ve Friel, J. (2002). Clinical relevance of the sick role and secondary gain in the treatment of disability syndromes. Medical Hypotheses, 59(2), 129–134.

Öztop, P. (2005). Dizosteoartritli hastalarda ağrı, özürlülük ve depresyon arasındaki ilişki. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara.

Öztürk, V., Çil Koçyiğit, S. ve Çına Bal, E. (2011). Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile işe bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Ankara ili örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 84-98.

Schiltenwolf, M. & Hennningsen, P. (2008). Muskuloskeletal ağrılar, biyopsikososyal yaklaşımla tanı ve tedavi. [Çevrim-içi: http://www.deomed.com/upload/pdfs/978-975 -8882-27-4_pp_19-31.pdf,2008], Erişim Tarihi: 12.11.2009.

Sekaran, U. (1992). Research Methods for Business. Canada: John Wiley ve Sons, Inc.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayıncılık.

Şenel, C. (2008). Sekonder kazançlar, Aktüel Psikoloji. [http://www.aktuelpsikoloji.com/sekonder-kazanclar-427yy.htm], Erişim Tarihi: 09.01.2011.

Türker, T., Koçak, N., İstanbulluoğlu, H., Yıldırım, A.O., Kır, T., Açıkel, C. ve Kılıç, S. (2011). Tıp fakültesi öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ve spor yaralanmalarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 53, 94-98.

Van Egmond, J. (2003). The multiple meanings of secondary gain. The American Journal of Phsicoanalysis, 63(2), 137-147.

Van Egmond, J., Kummeling, I. & Balkom, T. (2005). Secondary gain as hidden motive forgetting psychiatric treatment. European Psychiatry, 20, 416-421.

Yıldırım, O., Tektüfekçi, F. ve Çukacı, Y.C. (2004). Modern toplum hastalığı: Stres ve muhasebe meslek elemanı üzerindeki etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 1-20.